Proiuris

Právne služby

Obchodné právo

 1. Corporátne právo
 2. Vzťahy so štatutárnymi orgánmi
 3. Zmluvné právo
  • Poradenstvo a účasť pri obchodných rokovaniach
  • Informácie o zmluvnej strane
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Formulárové zmluvy
  • Správa pohľadávok
 4. M&A (Fúzie a akvizície)
  • vnútroštátne zlúčenia
  • cezhraničné zlúčenia
 5. Ochrana obchodného mena
 6. Ochrana práv duševného vlastníctva a priemyselných práv
 7. Právo cenných papierov (zmenky, akcie)
 8. Poisťovníctvo a bankové právo

Občianske právo

 1. Nehnuteľnosti
  • Kúpa a predaj
  • Zaťaženie
  • Nájom a prenájom
  • Výstavba
  • Darovanie
 2. Ochrana osobnosti

Pracovné právo

 1. Pracovné zmluvy
 2. Zamestnávanie cudzincov
 3. Kolektívne vyjednávanie
 4. Vysielanie zamestnancov a ich dočasné prideľovanie
 5. Prevzatie zamestnancov

Procesné právo

 1. Zastupovanie pred súdmi v obchodných a občianskych veciach
 2. Zastupovanie v správnom konaní a správnych sporoch
 3. Zastupovanie pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva
 4. Zastupovanie v exekučnom alebo v konkurznom konaní
 5. Správa pohľadávok

Rodinné právo

 1. Majetkové vzťahy v rodine
  • manželské zmluvy
  • zrušenie BSM
  • zastupovanie v dedičských veciach
 1. Corporátne právo
 2. Vzťahy so štatutárnymi orgánmi
 3. Zmluvné právo
  1. a) Poradenstvo a účasť pri obchodných rokovaniach
  2. b) Informácie o zmluvnej strane
  3. c) Všeobecné obchodné podmienky
  4. d) Formulárové zmluvy
  5. e) Správa pohľadávok
 4. M&A (Fúzie a akvizície)
  • a) vnútroštátne zlúčenia
  • b) cezhraničné zlúčenia
 5. Ochrana obchodného mena
 6. Ochrana práv duševného vlastníctva a priemyselných práv
 7. Právo cenných papierov (zmenky, akcie)
 8. Poisťovníctvo a bankové právo
 1. Nehnuteľnosti
  • a) Kúpa a predaj
  • b) Zaťaženie
  • c) Nájom a prenájom
  • d) Výstavba
  • e) Darovanie
 2. Ochrana osobnosti
 1. Pracovné zmluvy
 2. Zamestnávanie cudzincov
 3. Kolektívne vyjednávanie
 4. Vysielanie zamestnancov a ich dočasné prideľovanie
 5. Prevzatie zamestnancov
 1. Zastupovanie pred súdmi v obchodných a občianskych veciach
 2. Zastupovanie v správnom konaní a správnych sporoch
 3. Zastupovanie pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva
 4. Zastupovanie v exekučnom alebo v konkurznom konaní
 5. Správa pohľadávok
 1. Majetkové vzťahy v rodine
  • a) manželské zmluvy
  • b) zrušenie BSM
  • c) zastupovanie v dedičských veciach