Obchodné právo

 1. Corporátne právo
 2. Vzťahy so štatutárnymi orgánmi
 3. Zmluvné právo
  • a) Poradenstvo a účasť pri obchodných rokovaniach
  • b) Informácie o zmluvnej strane
  • c) Všeobecné obchodné podmienky
  • d) Formulárové zmluvy
  • e) Správa pohľadávok
 4. M&A (Fúzie a akvizície)
  • a) vnútroštátne zlúčenia
  • b) cezhraničné zlúčenia
 5. Ochrana obchodného mena
 6. Ochrana práv duševného vlastníctva a priemyselných práv
 7. Právo cenných papierov (zmenky, akcie)
 8. Poisťovníctvo a bankové právo