1. Nehnuteľnosti, byty a nebytové priestory, stavebný development
  • Due dilligence (právny audit) nehnuteľností pri akvizíciách a stavebných projektoch
  • Vlastníckoprávne spory a vydržanie
  • Vyporiadanie spoluvlastníctva dohodou alebo súdom
  • Nájom, kúpa, predaj, darovanie (vrátane autorizácie zmlúv o vecných právach)
  • Zábezpeky, vecné bremená
  • Riešenie pozemkov neznámych/nezistených vlastníkov
 2. Zmluvné právo
 3. Dedenie
  • Závet, vydedenie
  • Zastupovanie v dedičskom konaní
 4. Ochrana osobnosti a ochrana osobných údajov (GDPR)
 5. Ochrana spotrebiteľa
 6. Náhrada škody
 7. Medzinárodné právo súkromné a právo EÚ