1. Zastupovanie pred súdmi na všetkých inštanciách
  • Vedenie civilných súdnych sporov
  • Súdne a mimosúdne sporové stratégie
 2. Zastupovanie v správnom konaní a správnych sporoch
 3. Zastupovanie pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP)
 4. Zastupovanie v exekučnom a v konkurznom konaní
 5. Zastupovanie v stavebnom konaní
  • územné konanie,
  • konanie EIA,
  • stavebné konanie,
  • kolaudačné konanie,
  • konanie o dodatočnom povolení stavieb a odstraňovanie stavieb
 6. Zastupovanie v daňovom konaní
 7. Trestné právo – zastupovanie poškodených, obhajoba v trestnom konaní
 8. Správa pohľadávok (súdne, mimosúdne vymáhanie, inkaso)